Konferencija „Pedagoška asistencija u obrazovnom sistemu u Republici Srbiji na prekretnici razvoja – primeri dobre prakse, izazovi i vizija za budućnost“

Konferencija „Pedagoška asistencija u obrazovnom sistemu u Republici Srbiji na prekretnici razvoja – primeri dobre prakse, izazovi i vizija za budućnost“

Konferencija „Pedagoška asistencija u obrazovnom sistemu u Republici Srbiji  na prekretnici razvoja –primeri dobre prakse, izazovi i vizija za budućnost“ koja je održana 15.novembra 2016.godine u Palati Srbije predstavljala je završni događaj projekta „Jačanje uloge i unapređenje kvaliteta rada pedagoških asistenata” koji je Asocijacija pedagoških asistenata Srbije ( APAS) realizovala u saradnji sa UNICEF-om Srbija u toku 2015 i 2016.godine čiji je osnovni cilj bio unapređivanje usluge pedagoške asistencije u obrazovnom sistemu Republike  Srbije i izgradnja kvalitetnih partnerskih odnosa  APAS-a  sa relevantnim institucijama na nacionalnom  nivou, kao i razvoj strukture i rada Asocijacije pedagoških asistenata Srbije kao strukovnog udruženja.

Konferencija je imala za cilj okupljanje  svih relevantnih aktera sa nacionalnog i lokalnog nivoa, predstavnike pre  svega obrazovnih institucija, pedagoške asistente i asistentkinje radi razmene iskustava u vezi trenutnog stanja pedagoške asistencije u obrazovnom sistemu u Republici Srbiji, razmatranju  kontekstualnog okvira na osnovu praksi u okruženju i na medjunarodnom nivou kao i pružanje konkretnih smernica za izradu Pravilnika o pedagoškoj asistenciji kao jednog od veoma bitnih dokumenata za regulisaje servisa pedagoške asistencije u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Asocijacija pedagoških asistenata Srbije kao strukovno udruženje  je na tom polju prepoznata  kao relevantan partner Ministrastvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije  jer omogućava svim pedagoškim asistentima da iskažu svoje potrebe, učestvuje u kreiranju  mehanizama  za praćenje njihovog rada i rezultata, omogućava stručno usavršavanje, ostvaruje saradnju sa drugim strukovnim udruženjima i daje mogućnost ravnopravnog učešća u donošenju odluka važnih za profesiju pedagoškog asistenta ali i za obrazovanje uopšteno.

Konferenciju je ispred Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije otvorila državna sekretarka gospođa  Anamarija Viček govorivši o strateškom opredeljenju države da podrži one mere, među kojima je i uključivanje pedagoških asistenata u obrazovni sistem, koje doprinose  kvalitetnijem  sporovođenju procesa socijalne inkluzije Roma i Romkinja.

Predstavnik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine gospodin Živojin Mitrović istakao je da će Nacionalni savet iskorstiti svoju zakonsku obavezu i da će biti uključen u proces regulisanja radno pravnog statusa pedagoškog asistenta  u sistemu obrazovanja i da će pomoći u proširivanju i izgradnji još veće prepoznatljivosti značaja uloge pedagoškog asistenata u samom obrazovanju romske populacije i stvaranju uslova za veće uključivanje Roma kao ravnopravnih članova društvenog života.

Ispred Kancelarije  UNICEF-a Srbije učesnicima se obratila gospođa Tanja Ranković koja je ukazala na i dalje prisutan jaz izmedju romske populacije i opšte populacije na nivou pripremno predškolskog programa i osnovno školskog obrazovanja kao univerzalnog i obaveznog. Da su pedagoški asistenti veoma važna spona izmedju romske zajednice i obrazovnih institucija prepoznata od strane sistema i da su efekti mere pedagoške asistencije  odlični govore rezultati istraživanja, ali da podrška romskoj deci ne sme dolaziti samo iz obrazovnih institucija već da ona mora biti sistemska i da mora  podrazumeva uključivanje svih aktera jednog šireg koncepta socijalne inkluzije.

Predsednika Asocijacije pedagoških asistenata Srbije gosodin Božidar Nikolić izrazio je svoje veliko zadovoljstvo radom Asocijacije pedagoških asistenata Srbije koja je za nepune dve godine rada uspela da izgradi kapacitete i postane prepoznat partner svih relevantnih institucija, pre svega Ministrastva prosvete ,nauke i tehnološkog razvoja u procesu sprovođenja inkluzivnog obrazovanja.

Najvažniji zaključci konferecije je da je sertifikacija pedagoških asitenata nakon  završene obuke dobar osnov za nastavak profesionalnog razvoja pedagoških asistenata  u saradnji sa Ministrarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da postoje dobre osnove u smislu strateških dokumenata koji obavezuju na uređivanje pravnog statusa pedagoških asistenata izradom Pravilnika o pedagoškoj asistenciji kojim će se postići normiranje rada u cilju unapređivanja kvaliteta pedagoške asistencije kao servisa obrazovne  inkluzije i da je u  izradi Pravilnika neophodno uzeti u obzir fleksibilnost rada u kontekstu specifičnih potreba učenika.

Kako bi se unapredio rad same Asocijacije pedagoških asistenata Srbije kao strukovnog udruženja  preporuke se odnose na povećavanje vidljivosti intenzivnijim korišćenjem različitih vidova komunikacijiskih sredstava ( društvenim mreža, sredstava javnog informisanja), proširivanje saradnje sa drugim relevantnim akterima (Udruženjem sudskih tumača Republike Srbije)i  promociju primera dobre prakse kao afirmacije poziva pedagoškog asistenta u okviru obrazovnog sistema.

Конференција о примерима добре праксе, изазова и визије за будућност

 

 

This entry was posted in Aktuelnost, Novosti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.