MPIO

APAS posterPROGRAM  „Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja: izgradnja kapaciteta nastavničkih i roditeljskih udruženja za zagovaranje i medijsku promociju vrednosti obrazovne inkluzije“

O PROGRAMU :

Cilj Programa  „ Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja: izgradnja kapaciteta nastavničkih i roditeljskih udruženja za zagovaranje i medijsku promociju vrednosti obrazovne inkluzije“  je povezivanje roditelja, nastavnog kadra, predstavnika lokalnih samouprava, formalnih i neformalnih udruženja za zajedničko delovanje na unapređivanju uslova da kvaliteto i pravedno obrazovanje bude dostupno svakom detetu.

Program  je podržan od strane Fonda za otvoreno društvo Srbija a realizuje se u saradnji sa CIP- Centrom za interaktivnu pedagogiju i Centrom za obrazovne politike.

O Lokalnim akcijama:

U okviru planiranih aktivnosti programa“ Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja“ koje je sporovodio Centar za interaktivnu pedagogiju i Centar za obrazovne politike uz podršku Fonda za otvoreno društvo Srbija  predviđena je realizacija niza  Lokalnih akcija u više opština i gradova na teritoriji Republike Srbije.

U okviru Lokalne akcije „Zajedno je bolje“ početkom 2015. godine u više opština i gradova u Srbiji pedagoški asistenti, članovi Asocijacije pedagoških asistenata Srbije, u okviru svojih Regionalnih timova organizovali su niz   Javnih tribina sa zajedničkom temom   „Mobilizacija zajednice za sporovođenje socijalne i obrazovne unkluzije i analiza postojećih, potencijalnih resursa na okružnom i lokalnom nivou“  kao inicijativa za unapređenje međuinstitucionalne saradnje i pružanje pomoći i podrške dece i roditeljima formiranjem servisnih usluga na okružnom i lokalnom nivou.

Kao značajan resursni servis, pedagoški asistenti u okviru Regionalnih timova, predstavljaće podršku za povezivanje svih značajnih aktera u lokalnim zajednicama (udruženja roditelja, drugih udruženja,predstavnika Lokalne samouprave, obrazovnih institucija, zdravstvenih i institucija socijalne zaštite, članova interesorne komisije i lokalnih medija), uz pružanje strukovne pomoći u analizi, planiranju i sprovođenju svih vidova podrške, razmeni relevantnih podataka između svih aktera uključenih u socijalni i obrazovni inkluzivni proces.

U  nastavku programskih aktivnosti, u okviru  Lokalne akcije  „Korak napred ka pozitivnoj inkluzivnoj praksi – Servis pedagoške asistencije na lokalnom nivou“ programa Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja  u periodu od marta do maja 2015. godine Asocijacija pedagoških asistenata Srbije u okviru fomiranih Regionalnih timova a uz podršku stručnog tima Mreže prijatelja inkuzivnog obrazovanja  realizovala je i niz Javnih tribina u kojima je nastavljena inicijativa za unapređenje saradnje na polju sprovođenja socijalne i obrazovne inkluzije.

Akcija je uključivala i izradu  informativnih brošura koje su sadržale korisne informacije o dostupnim resursima podrške socijalnoj i obrazovnoj inkluziji, kao i o servisnim uslugama pedagoških asistenata na nivou okruga koje su distribuirane u narednom periodu.